Αθήνα, 3.2.2005

Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές της εργασίας αυτής, για την υψηλή της ποιότητα.
Και σε ό,τι αφορά την ουσία των ρυθμίσεων, είμαι απόλυτα σύμφωνη με τη φιλοσοφία τους, αφού πολλές από αυτές αποτυπώνουν απόψεις που είχα εκφράσει και γραπτώς με προτάσεις μου, στα πλαίσια του ΕΣΥΑΝ.

Μία από τις προτάσεις μου αυτές ήταν η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα όργανα, κομματικά και μη, σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό τους στον συνολικό πληθυσμό (σήμερα περίπου 52%), αφού ανέκαθεν ήμουν υπέρ της ποσόστωσης, ως μέτρο «παιδαγωγικό» κοινωνικά και ως μέτρο επιβολής κοινωνικής δικαιοσύνης.
Γι΄ αυτό και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω, αλλά και να συγχαρώ τον Γιώργο Παπανδρέου για την πρωτοβουλία του να υιοθετηθεί η ποσόστωση και μάλιστα σε ύψος 40%.

Άλλη πρότασή μου ήταν η επιβολή θητείας σε όλους τους αξιωματούχους, εντός και εκτός κόμματος (των βουλευτών συμπεριλαμβανομένων).
Το καταστατικό, βέβαια, μπορεί να ρυθμίσει τη θητεία, είτε κομματικών οργάνων, είτε οργάνων ή φορέων ή θεσμών κ.λ.π., για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ αποφασίζει ή συναποφασίζει, εν όλω ή εν μέρει τις υποψηφιότητες ή και την εκλογή.
Για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να προστεθεί στο άρθρ. 49 παράγρ. 2 ή 4, στο άρθρ. 50 παράγρ. 1 και 3 η φράση: «λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 14».
Πρέπει, επίσης, να προβλεφθεί σε μεταβατικές διατάξεις, στο τέλος του καταστατικού, ποια θα θεωρηθεί πρώτη θητεία (με τρεις θητείες maximum), η τρέχουσα, η προηγούμενη κ.λ.π.

Με εκτίμηση
Δώρα Παπαδάκη

ΛΙΓΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ